Brněnský ATELIÉR KO-SA se také zabývá zpracováním územně plánovacích dokumentací a územně plánovacích podkladů, urbanistických studií, regulačních plánů a odborných posudků v oboru URBANISMUS a územní plánování.
ÚZEMNÍ PLÁN je naprosto klíčový dokument pro jakýkoliv stavební rozvoj lidských sídel a změny v krajině. Pro stavby nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný úřad vydat povolení, například územní rozhodnutí nebo stavební povolení.
REGULAČNÍ PLÁN v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu hodnot a charakteru území a pro vytváření PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ a vymezí veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšná opatření.